حمایت کنندگان گروه آتیه سازان

-------------------------------------

سرکار خانم بهاره میرباقری، آقایان مهدی ادریسی، حمید اربابی فرد، شاهرخ شاهمرادی، مهدی نادرپور، حامد محسنی، حامد ساجدی، حسین زارعی، سید نواب رضایی، مهران بارزمان،محمد قریشی

 

 مسئولین اداری آتیه سازان

  ............................ 

مسئول امور طراحی،چاپ،تبلیغات آتیه سازان آقای رضا رجبی داخلی : 149

 

مسئول امور بیمه ای و بیمه های غیرعمر : سرکارخانم عرب

 

مسئول امور تحویل بیمه نامه های عمروتشکیل سرمایه : سرکارخانم جعفری

 

مسئول امور خدمات بیمه گری : سرکارخانم بهروزی

 

مسئول امور مالی : سرکارخانم کریم نژاد

 

مسئول دفتر : سرکارخانم قاسمی

 آتيـــه سازان بيمـــه سـامان 

مرکــــــز تخصصـي پشتيباني

و فروش بيمه هاي زنـــــدگي

( عمـــر و تشکيـــل سرمايه)

 

بيمه سامان