چشم‌انداز

 

تحصيل اطمينان و آرامش فكري و ايجاد تعادل و آسايش در زندگي اجتماعي و اقتصادي براي هر فرد ايراني در تمام سطوح

جامعه با اشاعه و توسعه فرهنگ بيمه‌اي و گسترش و تعميم خدمات بيمه‌اي

 

آتيـــه سازان بيمـــه سـامان

مرکــــــز تخصصـي پشتيباني

و فروش بيمه هاي زنـــــدگي 

( عمـــر و تشکيـــل سرمايه)

بيمه سامان