رسالت و ماموریت ما

 

- استقرار، رهبري و ساماندهي يك سازمان توانمند، پويا، خلاق و نوآور در راستاي مشتري‌مداري

 و تلاش براي خدمت‌رساني به مردم با هدف ارائه سريع‌ترين و مناسب‌ترين خدمات بيمه‌اي مطابق

 با استانداردهاي جهاني و حرفه‌اي.

 

- سامان‌دهي و حفظ سرمايه‌هاي ملي و خصوصي از طريق اشاعه و توسعه و تعميم خدمات

 بيمه‌اي با انتخاب روش‌ها و شيوه‌هاي بديع در گسترش هرچه بيشتر اين خدمات اجتماعي و اقتصادي.

  

 آتيـــه سازان بيمـــه سـامان

 مرکــــــز تخصصـي پشتيباني

 و فروش بيمه هاي زنـــــدگي

 

 ( عمـــر و تشکيـــل سرمايه)

بيمه سامان