فصل نامه اتیه سازان ----- درباره فصل نامه اتیه سازان

فصل نامه آتیه با هدف گسترش فرهنگ بیمه عمر و تشکیل سرمایه و آموزش های بازریابی

و معرفی شبکه فروش آتیه سازان که یکی از بزرگترین شبکه فروش بیمه ای در کشور است

منتشر می شود لازم به ذکر است که این فصل نامه اولین نشریه تخصصی بیمه عمر و تشکیل

سرمایه در کشور می باشد لازم به ذکر است که این نشریه با بهره گیری از شورای سردبیری

و مشاوران علمی منتشر می شود.