استان :
 
سرپرستاستانآدرستلفن
علی مهریآذربايجان شرقيدفتر سهند ,خیابان امام خمینی ,روبروی مسجد کبود ساختمان پزشکان ,طبقه اول شرقی -کدپستی :5137673546 04135541150
نویدبیرقآذربايجان شرقيدفتر ارگ پاستورجدید ,فدک ,نرسیده به چهارراه رضا نژاد ,ساختمان آرش طبقه دوم کدپستی :516384885104133376087