ارزش‌ها صداقت و امانت: امانت‌داري، درستكاري و ايجاد اعتماد در همه سطوح
خلاقيت و نوآوري: فكر كردن خارج از چهارچوب‌هاي مرسوم و داشتن شهامت و جسارت و جرأت و آمادگي براي تغيير
سرعت و دقت: احساس فوريت و ضرورت در انجام فعاليت‌ها به‌طور دقيق تعهد و مسئوليت: احساس مسئوليت در انجام مؤثر و كاراي فعاليت‌ها
دانش و آگاهي: توسعه علم و تسهيم آن با ديگران و به‌كارگيري آن فروتني و تواضع: هم‌سطح ديدن خود با ديگران و براي خود برتري خاصي قائل نبودن
صبر و شكيبايي: بالا بردن آستانه تحريك و افزايش خودكنترلي
تماميت وحمايت: با تمام وجود حضور داشتن در راستاي قصد و پشتيباني كردن از افراد در راستاي دستيابي به قصدشان
پذيرش و شفافيت: پذيرفتن شرايط و موقعيت افراد همانطور كه هستند و وضوح و روشني هرآنچه فكر مي‌كنيم، عمل مي‌كنيم و مي‌گوييم
ادب و نزاكت: مشعوف نمودن مشتريان با حفظ ارزش و حرمت و جايگاه و منزلت انساني مشتري و ارج نهادن به نيازهاي وي و تأمين اين نيازهاارزش‌هايي كه به آن معتقديم بهترين الگو براي نيل به آرمان، ماموريت و اهداف سازماني ما است و اين ارزش‌ها سرلوحه همه فعاليت‌هاي ماست.